GDPR podmínky

  1. Úvod
  2. GDPR podmínky

Pravidla nakládání s osobními údaji
1.Informace o Creative Media Group s.r.o. a historické zpracování

1.1.Tato pravidla nakládání s osobními údaji přijala společnost Creative Media Group s.r.o.
IČO:09004416 Sídlo:Úvoz 422/47, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „Creative Media Group s.r.o.“).

1.2.Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů internetového rezervačního portálu https://creativemediagroup.cz/ nebo mobilní aplikace Creative Media Group s.r.o., kteří si zřídí uživatelský účet, zakoupí zboží v obchodě Creative Media Group s.r.o., vytváří rezervaci v prostřednictvím internetového rezervačního portálu www.oldarmenia.cz nebo mobilní aplikace Creative Media Group s.r.o., nebo v dalších případech, kdy uživatel přímo využívá služeb Old Armenia nebo kontaktuje Creative Media Group s.r.o. za účelem navázání obchodní spolupráce (prostřednictví www.creativemediagroup.cz nebo jinak) a zároveň poskytuje creativemediagroup.cz své osobní údaje (např. odběr newsletteru, odeslání nezávazné poptávky) (dále jen „zákazník Creative Media Group s.r.o.“). V těchto případech Creative Media Group s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů a určuje, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3.Rezervaci, nákup či registraci na webových stránkách Creative Media Group s.r.o. mohou provádět pouze osoby starší 15 let.

1.4.Tato pravidla se v omezené míře uplatní také pro zákazníky, kteří vytváří rezervaci přímo na webu, mimo jiné prostřednictvím webových stránek používajících rezervační nástroje Creative Media Group s.r.o., a jejichž             osobní údaje Creative Media Group s.r.o.ia zpracovává v roli zpracovatele – poskytovatele služeb pro restauraci. Správcem osobních údajů je v těchto případech příslušná restaurace, která určuje účel a způsob nakládání s           osobními údaji svých zákazníků. Úplný seznam restaurací naleznete na portálu Creative Media Group s.r.o. nebo v mobilní aplikaci Creative Media Group s.r.o. (dále jen Creative Media Group s.r.o. a „zákazníci“).

1.6.Pověřencem pro ochranu osobních údajů v Creative Media Group s.r.o. je: Tel.: +420 777 076 007
E-mail: a.ch@email.cz

1.7.Ochrana osobních údajů se řídí zejména Nařízením (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jakož i dalšími souvisejícími zvláštními právními předpisy na ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

1.8.Stávající zákazník Creative Media Group s.r.o. tímto výslovně bere na vědomí a potvrzuje, že zpracování osobních údajů probíhalo ze strany Creative Media Group s.r.o. před datem účinnosti těchto pravidel ve srovnatelném rozsahu, pro obdobné účely a na základě obdobných právních titulů, jako jsou uvedeny v těchto pravidlech.

2.Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

2.1.Registrace a správa zákaznického účtu Creative Media Group s.r.o.

2.2.Restu zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete při vytvoření a správě uživatelského účtu Creative Media Group s.r.o. Tyto údaje zahrnují zejména jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další údaje, které dobrovolně uvedete nebo umístíte ke svému zákaznickému profilu.

2.3.Zpracování osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo provádíme na základě oprávněného zájmu, neboť jejich zpracování je nezbytné ke správě Vašeho zákaznického účtu. Ostatní osobní údaje, které jste poskytli v rámci svého zákaznického účtu, a to údaj o pohlaví, výchozí město, oblíbené restaurace nebo datum narození, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, získaného v rámci procesu registrace, pro lepší zacílení nabídek zboží a poskytování kreditů nebo jiných výhod zákazníkům.

2.4.Nákup zboží v obchodě Creative Media Group s.r.o.

2.5. Creative Media Group s.r.o. zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete pro účely poptávky a realizace nákupu zboží v internetovém obchodě Creative Media Group s.r.o., a to především voucherů. Pro tyto účely zpracováváme především Vaše jméno, příjmení, kontaktní údaje (email a telefon) a pokud je zadáte, tak i fakturační údaje. Právním titulem ke zpracování takto poskytnutých osobních údajů je plnění smlouvy; poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak bez nich není možné nákup realizovat.

2.6.Vyřízení rezervace

2.7.Pro vyřízení Vaší rezervace zpracováváme Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (email a telefon). Zpracování údajů za účelem realizace Vašeho požadavku na rezervaci v tomto případě zahrnuje i předání těchto informací Vámi vybrané restauraci. Právním titulem ke zpracování poskytnutých osobních údajů je plnění smluvních ujednání mezi Vámi a Creative Media Group s.r.o., které jsou obsaženy v obchodních podmínkách. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůže Creative Media Group s.r.o. vyřídit Vaši rezervaci. Pokud v rámci rezervace sami dobrovolně uvedete do poznámky jakékoli citlivé údaje, např. ohledně alergií na jídlo, nebo jiných zdravotních omezení, pak dochází ze strany Creative Media Group s.r.o. ke zpracování těchto údajů, a to výhradně pro účely vyřízení Vaší rezervace.

2.8.Předání Vašich osobních údajů a Vaše následná návštěva znamená, že daná se stává samostatným správcem osobních údajů a nese tak plnou odpovědnost za jejich další zpracování (viz čl. 1.4).

2.9.Zasílání nabídek zboží a služeb; odběr newsletteru

2.10.V případě, že nám udělíte svůj souhlas, bude Creative Media Group s.r.o. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo výchozí město nebo pro zasílání nabídek zboží a služeb Creative Media Group s.r.o., jakož i další informace týkající se aktivit a nabídek restaurací. Právním důvodem ke zpracování Vašich údajů je udělení Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas Creative Media Group s.r.o. udělujete v průběhu rezervace, nákupu v obchodě nebo registrace na webových stránkách Creative Media Group s.r.o., případně později v nastavení Vašeho zákaznického účtu.

2.11.K odběru elektronických newsletterů se také můžete kdykoli přihlásit vyplněním Vašich kontaktních údajů (email) na webových stránkách Creative Media Group s.r.o. a zaškrtnutím příslušného pole.

2.12.Pokud jste učinili rezervaci přímo u restaurace, na jejím webu, včetně případů, kdy restaurace na svém webu využívá rezervační nástroj Creative Media Group s.r.o., nebo jste jí předali své osobní údaje přímo při Vaší návštěvě, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuté restauraci využity restaurací k zasílání vlastních obchodních sdělení. Obchodní sdělení mohou být na pokyn restaurace zasílána pomocí nástrojů Creative Media Group s.r.o. Rozsah a podmínky zpracování Vašich osobních údajů pro tyto účely určuje příslušná restaurace (viz čl. 1.5).

2.13.Zákaznická linka Creative Media Group s.r.o.

2.14. Creative Media Group s.r.o. provozuje zákaznickou linku určenou jak pro existující, tak potencionální zákazníky Creative Media Group s.r.o., případně restaurací (dále jen „volající“). Účelem zákaznické linky je zejména zkvalitňování služeb, přijímání a realizace požadavků volajících. Pro tyto účely dochází ke zpracování osobních údajů (zejména jméno, příjmení, emailová adresa a/nebo telefonní číslo) a dalších informací, které volající poskytne. Hovory mohou být nahrávány, o čemž je volající předem informován. Ke zpracování, uchování či nahrávání osobních údajů ze strany Creative Media Group s.r.o. dochází zpravidla na základě oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu, v závislosti na druhu požadavku volajícího. Pokud si nepřejete, aby byl hovor nahráván, využijte jiných komunikačních prostředků pro kontaktování Creative Media      Group s.r.o.. Pokud je to z povahy věci k vyřízení Vašeho požadavku nutné, mohou být poskytnuté osobní údaje dále předány Creative Media Group s.r.o..

2.15.Osobní údaje pro účely jednání o smlouvě

2.16.Pokud v rámci kontaktování Creative Media Group s.r.o. za účelem navázání obchodní spolupráce s Creative Media Group s.r.o. uvedete svoje osobní údaje (v případě poptávky našich služeb a produktů se typicky jedná o jméno, příjmení, emailovou adresa a/nebo telefonní číslo a další informace, např. název, sídlo a IČ poptávajícího, poptávaný produkt Creative Media Group s.r.o.), budeme je zpracovávat pro účely jednání o smlouvě.

2.17.Osobní údaje získané prostřednictvím sociálních sítí

2.18.Pokud pro přihlášení do zákaznického účtu využijete sociální síť Facebook, umožníte Creative Media Group s.r.o. také přístup k Vašemu jménu, avataru a e-mailové adrese.

2.19.Osobní údaje získané prostřednictvím cookies

2.20. Creative Media Group s.r.o. používá na svých webových stránkách cookies, které slouží mimo jiné k lepšímu cílení reklam a optimalizaci nabídky produktů a služeb Creative Media Group s.r.o., sledování návštěvnosti stránek, nebo aktivitě jednotlivých uživatelů. Některé způsoby využití cookies vyžadují Váš souhlas, který nám udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Bližší informace o tom, jaké cookies používáme, jak je můžete spravovat a jakým způsobem údaje získané z cookies využíváme, naleznete v Podmínkách využívání cookies.

2.21.Osobní údaje třetích osob

2.22.Pokud v rámci rezervace, hodnocení restaurace, volání na zákaznickou linku, nebo jiným způsobem uvedete či zveřejníte jakékoli osobní údaje týkající se třetích osob, odpovídáte za to, že tyto třetí osoby k takovému zveřejnění osobních údajů udělily svůj souhlas. Zároveň odpovídáte za to, že se takové třetí osoby seznámily s těmito pravidly nakládání s osobními údaji, včetně kontaktních údajů na Creative Media Group s.r.o. uvedených níže.

3.Další způsoby a účely zpracovávání dat, včetně osobních údajů

3.1.K propagaci restaurací nebo Creative Media Group s.r.o. může být využita Vámi uveřejněná recenze ve spojení s Vaším jménem a příjmením nebo uživatelským jménem, případně fotografií. Zpracování probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu, který udělíte při potvrzení uveřejnění recenze.

Zároveň s udělením souhlasu k využití Vašich osobních údajů v rámci uveřejnění recenze dáváte Creative Media Group s.r.o. souhlas s časově neomezeným užíváním recenze v podobě uveřejnění na internetovém rezervačním portálu www.oldarmenia.cz nebo v mobilní aplikaci Creative Media Group s.r.o. a zpřístupněním ostatním zákazníkům Creative Media Group s.r.o., s možností dalšího šíření a sdílení na internetu nebo jiných online platformách nebo v offline médiích, a to bez ohledu na skutečnost, zda je recenze autorským dílem, nebo nikoliv. Creative Media Group s.r.o. je oprávněno udělit výhradní či nevýhradní právo k užití recenze v  uvedeném rozsahu jakýmkoli třetím osobám. Detailní přehled práv k recenzi naleznete v Obchodních podmínkách zde.

3.2.V případě, že máte tuto funkci aktivní, můžeme Vám zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní webových stránek nebo aplikace Creative Media Group s.r.o.. Pro tyto účely jsou využívány informace o Vámi používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě Vašeho souhlasu uděleného po zobrazení příslušného oznámení v rozhraní webových stránek, nebo nastavením aplikace Creative Media Group s.r.o. Změnu nastavení lze provést kdykoli ve Vašem prohlížeči nebo v nastavení aplikace.

4.Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

4.1.V případě, že je konkrétní zpracování osobních údajů podmíněno udělením Vašeho souhlasu (např. zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu), můžete svůj souhlas s takovým zpracováním kdykoli zdarma odvolat, resp. můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Creative Media Group s.r.o. na e-mailové adrese oa.ch@email.cz., nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

4.2.V případě emailových obchodních sdělení můžete svůj souhlas odvolat, resp. zrušit odběr newsletterů také kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.3.Informace o tom, jak odvolat souhlas s ukládáním cookies, resp. jak zakázat jejich ukládání ve Vašem prohlížeči, naleznete v Podmínkách využívání cookies zde.

4.4.Údaje získané v rámci nahrávaných hovorů na zákaznické lince Creative Media Group s.r.o. zlikviduje, pokud odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Odvolání souhlasu lze učinit prostřednictvím jakéhokoli kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

4.2.Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel není dotčena zákonnost zpracování takových údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

5.Kdo má přístup k údajům?

5.1.V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Creative Media Group s.r.o., a které jste skutečně navštívili nebo jste u nich přímo učinili rezervaci (viz čl. 1.4). Veškeré osoby v Creative Media Group s.r.o. mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Creative Media Group s.r.o.

5.2.Restu dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Creative Media Group s.r.o. pro účely a způsobem, které Creative Media Group s.r.o. stanoví. Tyto účely nemůže zpracovatel jakkoli rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Creative Media Group s.r.o. využívá, patří společnosti poskytující nástroje pro online marketing, analýzu a testování webových stránek a mobilních aplikací, společnosti poskytující emailingové nástroje, dodavatelé hostingových a cloudových služeb nebo poskytovatelé řešení pro telefonickou komunikaci se zákazníky.

6.Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1.Při vyřizování rezervací zpracovává Creative Media Group s.r.o. související osobní údaje po dobu 44 dnů ode dne, kdy došlo k návštěvě restaurace na základě rezervace. V případě registrovaných uživatelů jsou osobní údaje týkající se vyřizovaných rezervací uchovávány po celou dobu platnosti registrace.

6.2.Při nákupu v obchodě Creative Media Group s.r.o. jsou související osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytně nutnou za účelem plnění příslušné kupní smlouvy, popř. také po skončení smlouvy, pokud je to nutné pro vypořádání vzájemných práv a povinností. V případě, kdy důvodně hrozí zahájení soudního či jiného řízení, mohou být údaje uchovávány po dobu trvání promlčecích lhůt (s přihlédnutím ke skutečnosti, že žaloba může být doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí doby). Delší potřeba uchovávání některých osobních údajů (např. údaje obsažené v účetních dokladech) může vyplývat z právních předpisů, zejména z daňových a účetních předpisů.

6.3.V případě osobních údajů, které zpracovává Creative Media Group s.r.o. pro restaurace jako zpracovatel (viz čl. 1.4), mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle do ukončení spolupráce mezi Creative Media Group s.r.o.

6.4.Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům do doby, než dojde k odvolání souhlasu s jejich zasíláním, resp. ke zrušení jejich odběru, nebo do doby zrušení účtu v případě registrovaných uživatelů. V případě, že uplyne 13 měsíců od zaslání posledního obchodního sdělení, Creative Media Group s.r.o. automaticky další zasílání zastaví. Po uplynutí předmětné doby Creative Media Group s.r.o. veškeré osobní údaje zlikviduje, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.5.Lhůty vztahující se k jednotlivým druhům cookies naleznete v Podmínkách využívání cookies.

6.6.Údaje získané při využití zákaznické linky využíváme pouze po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho požadavku, nejdéle po dobu 6 měsíců, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.7.Údaje získané v rámci Vašeho hodnocení restaurace zveřejněného na webových stránkách Creative Media Group s.r.o. nebo v mobilní aplikaci Creative Media Group s.r.o., zpracovává Creative Media Group s.r.o. po dobu platnosti Vaší registrace, případně do doby, než požádáte o ukončení zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely hodnocení restaurace. Po skončení platnosti Vaší registrace nebo po doručení Vaší žádosti o ukončení zpracování zůstane Vaše hodnocení nadále zveřejněno na webových stránkách Creative Media Group s.r.o. v anonymní podobě.

6.8.V případě jednání o smlouvě týkající se navázání obchodní spolupráce využíváme údaje po dobu potřebnou k jednání o navázání spolupráce, nejdéle po dobu 5 let od navázání kontaktu, ledaže v konkrétním případě máme právo, nebo jsme povinni, data uchovávat déle (např. z důvodu ochrany práv nebo vymáhání právních nároků).

6.9.Zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Creative Media Group s.r.o. pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, kterými je Creative Media Group s.r.o. vázáno.

7.Jaká jsou Vaše další práva podle GDPR (čl. 15 – 21)?

7.1.V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany Creative Media Group s.r.o. – v postavení správce – se můžete obrátit na Creative Media Group s.r.o. s následujícími požadavky:

Přístup k údajům, které jste poskytli Creative Media Group s.r.o., ať již v průběhu rezervace, registrace nebo nákupu v obchodě Creative Media Group s.r.o.. V případě uplatnění tohoto práva Vám Creative Media Group s.r.o. potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Creative Media Group s.r.o. správně vyřídit Vaši rezervaci či nákup a řádně vést váš členský účet.
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že Creative Media Group s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Creative Media Group s.r.o. nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Creative Media Group s.r.o. Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu od Creative Media Group s.r.o. k jinému subjektu, kdy Creative Media Group s.r.o. předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.
7.2.Mimo výše uvedená oprávnění máte možnost obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů (včetně těch, uvedených výše) byla porušena.

8.Bezpečnost osobních údajů

8.1. Creative Media Group s.r.o. dbá na bezpečnost Vašich osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, zejména GDPR. Creative Media Group s.r.o. klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2.Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Creative Media Group s.r.o. pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9.Kontakt

9.1.S jakýmikoli dotazy nebo připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo za účelem uplatnění svých práv dle čl. 7 těchto pravidel se můžete obracet na Creative Media Group s.r.o. e-mailem na adresu a.ch@email.cz, nebo na telefonním čísle +420 777 076 007, nebo přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (viz čl. 1.6).

10.Účinnost

10.1.Tato pravidla nakládání s osobnímu údaji jsou účinná od 1. 1. 2020.

Creative Media Group s.r.o.